สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
งานบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562