top of page

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารและห้องน้ำภายในอาคารศูนย์บริการนักเที่ยวกว๊านพะเยา
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤจิกายน 2564 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564  

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
งานบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

bottom of page