Integrity Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

INTEGRITY TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA

หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตโดยให้ส่วนราชการ มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กำหนดแนวปฏิบัติชองหน่วยงานสำหรับการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสารธารณะเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศ ไว้ให้กับประชาชน

การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อํานาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน

8 Q&A
9 Social Network Social

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนงานดำเนินงาน

10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
28 รายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน