top of page

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ประจำปี 2566

เอกสารแนบ :

ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร รหัสสายทาง พย.ถ.16-015 สายหมู่5 - หมู่ที่ 7

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโ๕รงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร รหัสสายทาง พย.ถ.16-017 สายหมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสู้พื้นที่การเกษตร รหัสสายทาง พย.ถ.16-017 สายหมู่ที่ 8  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร รหัสสายทาง พย.ถ.16-017 สายหมู่ที่ 8 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง

bottom of page