โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านสาง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลบ้านสาง

นายกเทศมนตรีตำบล

สภาเทศบาลตำบลบ้านสาง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรีตำบล

สำนักปลัด

- งานบริหารงานทั่วไป

- งานสวัสดิการสังคม

- งานการศึกษา

- สาธารณสุข

- งานบุคคล

- งานประชาสัมพันธ์

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง

- งานการเงินการบัญชี

- จัดเก็บรายได้

- งานพัสดุ

กองช่าง

- งานก่อสร้าง

- ขออนุญาติก่อสร้าง

ปลัดเทศบาลตำบล