การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

      เทศบาลตำบลบ้านสาง โดยกองช่างเทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านสางลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บมาตรน้ำประปาประจำหมู่บ้าน
      เทศบาลตำบลบ้านสาง ลงพื้นที่ดำเนินการ สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บมาตรน้ำประปาประจำหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนการนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพจำนวน 9 หมู่บ้าน ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผน นำไปสู่แผนพัฒนาต่อไป