top of page

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570)

                   เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นางกัลยา  สิงห์เชาวกรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง จำนวน 19 คน ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง ประกอบด้วย นายทรงธิศักดิ์  ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานคณะกรรมการ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง  ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ประกอบด้วย รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง พัฒนากรประจำตำบลบ้านสาง ผู้แทนประชาคม ปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นกรรมการ วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ต้องการทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน กำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่มีเป้าหมายชัดเจน แน่นอน การดำเนินงานของเทศบาลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านสาง

bottom of page