top of page

สำนักปลัด

สป01.JPG

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ กาศสนุก
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง

Tel. 084-4820765

สป02.JPG

นางประนอม  วังคำฟู
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Tel. 089-4319300

S__32628784.jpg
S__35160096.jpg
สป05.JPG
สป06.JPG

นางสาวบุหลัน  ทาจุมปู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Tel. 085-6527909

นางยุวธิดา  พลเมืองดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Tel. 099-2914656

นางลัดดา  อินแถลง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Tel. 086-4309154

นางสาวฤทัยพร  หวานใจ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Tel. 088-2695202

S__35160095.jpg
สป08.1.JPG
สป08.2.JPG
สป08.3.JPG

นางสาวสุดา  ไทยใหม่
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel. 089-9649255

นายคมราช  หวานใจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
Tel. 091-8537238

นางอรวรรณ  สายมัน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Tel. 088-5693142

นายวรพล  ขยันขาย
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
Tel. 084-8948877

222632.jpg
สป10.JPG
สป11.1.JPG
สป11.JPG

นางกานต์ธิศา  วงค์จุมปู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Tel. 098-7791416

นางสาวรัชชนีกร  ไชยเลิศ
ครู
Tel. 095-6866252

นางสาววรารินทร์  ชำนาญกลึง
ครู
Tel. 093-1694625

นางสาวอรพินท์  ใบเงิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
Tel. 090-9407167

S__31965210.jpg
สป16.JPG
S__35160097.jpg
77130.jpg

นายชิณท์ณภัทร  เภตรา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel. 083-9235459

นางสาวมลธิชา สมใจ
ผู้ดูแลเด็ก
Tel. 089-8358444

นายศราวุธ  บุญบูรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel. 087-3013006

นายพรชัย  ปัญญาวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป

Tel. 092-3524830

สป18.JPG
3335.jpg
S__31965207.jpg
สป15.JPG

นายณริน  ใหม่ยศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

 

นายกฤษฎา จำรัส
พนักงานจ้างทั่วไป

นายเกียรติศักดิ์  ขายข้าวสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายจิตติพงษ์ ชาวน่าน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

S__35160094.jpg
S__31965206.jpg

นายปวฤทธิ์  โคแพร่
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวเบญจรัตน์  ชุ่มคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

bottom of page