สำนักปลัด

สป01.JPG

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ กาศสนุก
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง

สป02.JPG

นางประนอม  วังคำฟู
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สป03.JPG
S__25935931.jpg
สป05.JPG
สป06.JPG

นางสาวกัลยา  ใจกล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางยุวธิดา  พลเมืองดี
นักทรัพยากรบุคคล

นางลัดดา  อินแถลง
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธนหทัย  ใฝ่จิต
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สป07.JPG
สป08.1.JPG
สป08.2.JPG
สป08.3.JPG

นางจีรวรรณ  ยศแผ่น
นักวิชาการสาธารณสุข

นายคมราช  หวานใจ
นักวิชาการเกษตร

นางอรวรรณ  สายมัน
นักประชาสัมพันธ์

นายวรพล  ขยันขาย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

สป09.JPG
สป10.JPG
สป11.1.JPG
สป11.2.JPG

นางกานต์ธิศา  วงค์จุมปู
นักวิชาการศึกษา

นางรัชชนีกร  ศีลลัย
ครู

นางสาววารินทร์  ชำนาญกลึง
ครู

นางพิมพิกา  กันทา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

สป11.JPG
สป04.JPG
สป13.JPG
สป04.JPG

นางอรพินท์  ธรรมมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

นางสาวกรนิการณ์  หล่อดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

ว่าง
ว่าง

ว่าง
ว่าง

สป18.JPG
สป04.JPG
สป04.JPG
สป15.JPG

นายณริน  ใหม่ยศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายกฤษฎา จำรัส
พนักงานจ้างทั่วไป

ณัฐพง เรือนมูล
พนักงานจ้างทั่วไป

นายเกียรติศักดิ์  ขายข้าวสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

สป16.JPG
สป19.JPG
สป04.JPG
สป04.JPG

นายศราวุธ  บุญบูรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวเจนจิรา  ชาวน่าน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


พนักงานจ้างเหมาบริการ

ว่าง
ว่าง