top of page

สำนักปลัด

สป01.JPG

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ กาศสนุก
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง

สป02.JPG

นางประนอม  วังคำฟู
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

S__32628784.jpg
S__35160096.jpg
สป05.JPG
สป06.JPG

นางสาวบุหลัน  ทาจุมปู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางยุวธิดา  พลเมืองดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางลัดดา  อินแถลง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวฤทัยพร  หวานใจ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

S__35160095.jpg
สป08.1.JPG
สป08.2.JPG
สป08.3.JPG

นางสาวสุดา  ไทยใหม่
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายคมราช  หวานใจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางอรวรรณ  สายมัน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายวรพล  ขยันขาย
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

222632.jpg
สป10.JPG
สป11.1.JPG
สป11.JPG

นางกานต์ธิศา  วงค์จุมปู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวรัชชนีกร  ไชยเลิศ
ครู

นางสาววรารินทร์  ชำนาญกลึง
ครู

นางสาวอรพินท์  ใบเงิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

S__31965210.jpg
สป16.JPG
S__35160097.jpg
77130.jpg

นายชิณท์ณภัทร  เภตรา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวมลธิชา สมใจ
ผู้ดูแลเด็ก

นายศราวุธ  บุญบูรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายพรชัย  ปัญญาวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป

สป18.JPG
3335.jpg
S__31965207.jpg
สป15.JPG

นายณริน  ใหม่ยศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายกฤษฎา จำรัส
พนักงานจ้างทั่วไป

นายเกียรติศักดิ์  ขายข้าวสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายจิตติพงษ์ ชาวน่าน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

S__35160094.jpg
S__31965206.jpg

นายปวฤทธิ์  โคแพร่
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวเบญจรัตน์  ชุ่มคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

bottom of page