กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพจำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือน ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เทศบาลตำบลบ้านสางจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมอบแก่ครัวเรือน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง