การบริหารข้อต่อพร้อมออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

เทศบาลตำบลบ้านสาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสาง จัดโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการบริหารข้อต่อพร้อมออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ระหว่างวันที่ 27-28 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 มีกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านสางเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง