กิจกรรมล้านนาตะวันออก "เมืองรักนกยูงไทยระดับโลก"

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จัดโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมล้านนาตะวันออก "เมืองรักนกยูงไทยระดับโลก" สู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เพื่อพัฒนาการให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านธรรมชาติของอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้มีคุณภาพและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ อาคารกว๊านบ้านสันเวียงใหม่ (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 3)