กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุวัดโบสถ์ (ห้าเป็ง)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุวัดโบสถ์ (ห้าเป็ง) เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป