ก่อสร้างฝายดักตะกอนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อสร้างฝายดักตะกอนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 100,000 บาท เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและลดการพังทลายของหน้าดิน สามารถกักเก็บตะกอนวัสดุต่าง ๆ ที่ไหลลงมากับน้ำในลำห้วย ตลอดถึงใช้ในการศึกษาวิจัย