ขับเคลื่อนศูนย์ฮอมฮักตำบลบ้านสาง ณ ศูนย์ฮอมฮักตำบลบ้านสาง

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ฮอมฮักตำบลบ้านสาง ณ ศูนย์ฮอมฮักตำบลบ้านสาง (เทศบาลหลังเก่า)