คำแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้าง

คำแนะนำ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้าง

เทศบำลตำบลบ้ำนสำง

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ

กองคลัง งานจัดเก็บรายได้

107 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้ำนสำง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ

โทรศัพท์ 054-458777 โทรสำร. 054-888901

พระรำชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.2562

วันเริ่มบังคับใช้กฎหมำย 13 มีนำคม 2562 วันเริ่มกำรจัดเก็บภำษี 1 มกรำคม 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษี ประเภทใหม่ ที่จะนามาใช้ จัดเก็บแทนภำษีโรงเรือนและที่ดิน และภำษีบำรุงท้องที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน โดยรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้ของรัฐบาลส่วนกลาง

หลักกำรจัดเก็บภำษี

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีหน้าที่เสียภาษี

ผู้จัดเก็บภาษีนาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

ฐานภาษีคิดจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษีเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มตามฐานภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองหรือ

ทาประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ ห้องชุด

ฐานภาษี คิดจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยคานวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูก

สร้าง และห้องชุด ตามประมวลกฎหมายที่ดินกรมธนารักษ์ โดยสิ่งปลูกสร้างในแต่ละประเภทจะมีราคา

ประเมินกลางที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ราคาประเมินกลางของทั้งที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างจะมีการปรับตามรอบ

บัญชีการประเมินราคาทุก 4 ปี

อัตราภาษี ได้มีการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่

เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และที่ดินรกร้างว่างเปล่า อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บจะเป็นรูปแบบขั้นบันได

เพิ่มขึ้นตามมูลค่าของฐานภาษี

ถ้าที่ดินเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ไม่ว่าภาระภาษีจะสูงขึ้นหรือลดลง ผู้เสียภาษีต้องแจ้งการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำยใน 60 วัน นับตั้งแต่รู้

เหตุว่ามีการเปลี่ยนแปลง

สำระสำคัญของ พ.ร.บ. ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562

มูลค่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้คิดเป็นฐำนภำษี (ม.35)

 ที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นเกณฑ์ในการคานวณ

 สิ่งปลูกสร้าง = ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง เป็นเกณฑ์ในการคานวณ

 สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคานวณ

 กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ การคานวณมูลค่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง

ประเภทและมูลค่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่ได้รับยกเว้นภำษี

ประเภท

เจ้ำของเป็นบุคคลธรรมดำ

นิติบุคคล

1) การประกอบ เกษตรกรรม (ม.40)

เกษตรกรรม (ม.40)

ยกเว้น 50 ล้านบาทแรก ต่อ เขต อปท.

ไม่ยกเว้น

2) เป็นที่อยู่อาศัย (ม.41)

--เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีชื่อในทะเบียนบ้าน

ยกเว้น50 ล้านบาทแรก

--เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ไม่ได้ เป็นเจ้าของที่ดิน มีชื่อใน

ทะเบียนบ้าน ยกเว้น 10 ล้านบาทแรก

(1 คน มีชื่ออยู่ได้แค่ 1 บ้าน จึงได้ยกเว้นแค่แห่งเดียวที่มีชื่ออยู่)

ไม่ยกเว้น

3) ใช้ประโยชน์อื่นๆ

ไม่ยกเว้น

ไม่ยกเว้น

4) ทิ้งไว้ว่างเปล่า

ไม่ยกเว้น

ไม่ยกเว้น

อัตรำภำษีตำมมูลค่ำของฐำนภำษี อัตรำภำษีใน 2 ปีแรก

(เริ่ม 1 มกรำคม 2563)

1. กรณี ประกอบเกษตรกรรม ของบุคคลธรรมดำ

มูลค่ำทรัพย์สิน (บำท)

อัตรำภำษีต่อปี (ม.94(1))

50 ล้านแรก ยกเว้น

ส่วนที่ไม่เกิน 75 ล้าน

0.01 % (ล้านละ 100)

ส่วนที่เกิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน

0.03 % (ล้านละ 300)

ส่วนที่เกิน 100 ล้าน แต่ไม่เกิน 500 ล้าน

0.05 % (ล้านละ 500)

ส่วนที่เกิน 500 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน

0.07 % (ล้านละ 700)

ส่วนที่เกิน 1,000 ล้าน

0.10 % (ล้านละ 1,000)

กำรคำนวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 50 ล้านบาท มาหักก่อน แล้วจึงนาส่วนที่เกินมาคานวณ ตามตาราง (ม.40 และ 95)

2. กรณี ทีดินและสิ่งปลูกสร้ำง ของบุคคลธรรมดำ เป็นที่อยู่อำศัยและ มีชื่อในทะเบียนบ้ำน

มูลค่ำทรัพย์สิน (ล้ำนบำท)

อัตรำภำษีต่อปี

(ม.94 (2))

50 ล้านแรก ยกเว้น (ม.41)

-

-

ส่วนที่ไม่เกิน 25 ล้าน

0.03 % (ล้านละ 300)

ส่วนที่เกิน 25 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน

0.05 % (ล้านละ 500)

ส่วนที่เกิน 50 ล้าน

0.10 % (ล้านละ 1,000)

กำรคำนวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 50 ล้านบาทแรก มาหักก่อน แล้วจึงนาส่วนที่เกินมาคานวณ ตามตาราง (ม.41 และ 95)

3. กรณี สิ่งปลูกสร้ำง (ไม่ได้เป็นเจ้ำของที่ดิน) ของบุคคลธรรมดำเป็นที่อยู่อำศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้ำน

มูลค่ำทรัพย์สิน (ล้ำนบำท)

อัตรำภำษีต่อปี

(ม.94 (3))

10 ล้านแรก ยกเว้น (ม.41)

-

-

ส่วนที่ไม่เกิน 40 ล้าน

0.02 % (ล้านละ 200)

ส่วนที่เกิน 40 ล้าน แต่ไม่เกิน 65 ล้าน

0.03 % (ล้านละ 300)

ส่วนที่เกิน 65 ล้าน แต่ไม่เกิน 90 ล้าน

0.05 % (ล้านละ 500)

ส่วนที่เกิน 90 ล้าน

0.10 % (ล้านละ 1,000)

กำรคำนวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 10 ล้านบาทแรก มาหักก่อน แล้วจึงนาส่วนที่เกินมาคานวณ ตามตาราง (ม.41 และ 95)

4. กรณี ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ใช้อยู่อาศัยแบบอื่นๆ

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท)

อัตราภาษีต่อปี (ม.94 (4))

0 ถึง 50 ล้าน

0.02 % (ล้านละ 200)

ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 75 ล้าน

0.03 % (ล้านละ 300)

ส่วนที่เกิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน

0.05 % (ล้านละ 500)

ส่วนที่เกิน 100 ล้าน

0.10 % (ล้านละ 1,000)

5. กรณี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้ประโยชน์อื่น นอกจำกประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อำศัย (พำณิขยกรรม)

มูลค่ำทรัพย์สิน (ล้ำนบำท)

อัตรำภำษีต่อปี (ม.94 (5))

0 ถึง 50 ล้าน

0.30 % (ล้านละ 3,000)

ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน

0.40 % (ล้านละ 4,000)

ส่วนที่เกิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน

0.50 % (ล้านละ 5,000)

ส่วนที่เกิน 1,000 ล้าน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้าน

0.60 % (ล้านละ 6,000)

ส่วนที่เกิน 5,000 ล้าน

0.70 % (ล้านละ 7,000)

6.กรณี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ

มูลค่ำทรัพย์สิน (ล้ำนบำท)

อัตรำภำษีต่อปี (ม.94(6))

0 ถึง 50 ล้าน

0.30 % (ล้านละ 3,000)

ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน

0.40 % (ล้านละ 4,000)

ส่วนที่เกิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน

0.50 % (ล้า