งานความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลบ้านสาง

วันที่ 6 ธ.ค 2562 นาย สุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา ประธานเปิดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลบ้านสาง โดยการประชุม มีนายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง (ประธานคณะกรรมการฯ ทต.บ้านสาง)ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง