จังหวัดพะเยาร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านสางและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ภายใต้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยาร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านสางและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสาง ร่วมมอบบ้านให้แก่คนพิการ จำนวน 3 ราย ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่จังหวัดพะเยา