จัดกิจกรรม"การสร้างมูลค่าเพิ่มอาหารท้องถิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวชุมชน

เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม"การสร้างมูลค่าเพิ่มอาหารท้องถิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวชุมชน เทศบาลตำบลบ้านสาง เพื่อสำรวจชุมชน เก็บบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ชุมชน และค้นหาอัตลักษณ์อาหารถิ่น วัตถุดิบในการประกอบอาหารและขนมท้องถิ่น ได้เชิญคุณก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร (เชฟก้อง กะทะเหล็ก) เจ้าของร้าน Locus Native Food Lab เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มอาหารท้องถิ่นฯ โดยมีกลุ่มสตรีแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วม ได้นำขนม ผัก พืช ที่มีในท้องถิ่นมาวิเคราะห์รูปลักษณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง