จัดทำเวทีประชาคมระดับตำบลประจำปี พ.ศ.2563 และจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยาและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำเวทีประชาคมระดับตำบลประจำปี พ.ศ.2563 และจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/พ.ศ.2563 เพื่อร่วมกันบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.2563 และจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านสาง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง