จัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลบ้านสาง (LTC)

วันศุกร์ ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง จัดประชุม ครั้งที่ 1/2563 ประชุมคณะอนุกรรมการ การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลบ้านสาง (LTC) เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานการต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง