จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ณ วัดศรีบุญเรือง

วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง โดยนายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ณ วัดศรีบุญเรือง (บ้านสางใต้)