จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 /พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลบ้านสาง