จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลบ้านสาง (สปสช)

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลบ้านสาง (สปสช) โดยมีนายพิชัย ชำนาญยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมและรับฟังการประชุมคณะกรรมการ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการ ตลอดถึงการติดตามดำเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและสรุปโครงการตามประเด็นปัญหาที่ได้ จากการอบรมการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ไปแล้ว