จัดเวทีถอดบทเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลบ้านสาง งานพัฒนาชุมชน จัดเวทีถอดบทเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยตำบลบ้านสาง หัวข้อ "เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการถอดบทเรียน" (After Action Review : AAR) และ "ทบทวนวัตถุประสงค์โครงการฯ และถอดข้อมูล สถานการณ์ปัญหา กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่" และแบ่งกลุ่มย่อย วิเคราะห์บัญชีครัวเรือน เป้าหมายรายทาง แผนที่ผลลัพธ์ของแต่ละมิติ และ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลบ้านสาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง