จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลบ้านสาง โดยมีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ณ วัดบ้านสันเวียงใหม่