จัดโครงการสองมือน้อย คอยผ่อนคลาย

วันที่ 21-22 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านสางจัดโครงการสองมือน้อย คอยผ่อนคลาย (นวดแผนไทย) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง พ.ศ. 2562 ณ วัดสันเวียงใหม่ โดยกลุ่มกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสางและกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง นักเรียนโรงเรียนบ้านสาง โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม