จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสางประจำปี พ.ศ.2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านสาง โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง