จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านสางโดยนายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง มี อสม.แต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง