จัดโครงการอาหารปรุงสุก ปรุงใหม่ ปลอดภัยจากโรค

เทศบาลตำบลบ้านสาง จัดโครงการอาหารปรุงสุก ปรุงใหม่ ปลอดภัยจากโรค (ท้องร่วง หูดับ พยาธิ) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง ประจำปี 2563 โดยมีกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบ้านสางเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดสันเวียงใหม่