จัดโครงการแม่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง จัดโครงการแม่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง โดยกลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านสางและกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง