จัดโครงการโภชนาการที่เหมาะสม ส่งผลให้ลูกฉลาดและแข็งแรง

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสางและกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง จัดโครงการโภชนาการที่เหมาะสม ส่งผลให้ลูกฉลาดและแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เข้าอบรม ผู้นำชมุชน ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประธานผู้สูงอายุ ประธาน อสม.และประธานแม่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ในเรื่องของโภชนาการที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย สามารถดูแลบุตรหลานให้มีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลจากโรคต่าง ๆ และพัฒนาการที่ดีเหมาะสมเจริญเติบโตอย่างสมวัยและกิจกรรมการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง