ดำเนินการตัดหญ้าเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านสาง นำเครื่องจักร (รถตัดหญ้า) ดำเนินการตัดหญ้าเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมแซมระบบประปาแตกและรั่ว เพื่อบรรเท่าความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค