ดำเนินการพ่นหมอกควันครบรอบ Day 7 หมู่ที่ 8

เทศบาลตำบลบ้านสาง ดำเนินการพ่นหมอกควันครบรอบ Day 7 หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบกและรอบอาคารสำนักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก