ดำเนินโครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ASEAN Secretariat และ Intitute for Golbal Environmental Strategies (IGES) ดำเนินโครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน เพื่อยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสู่เมืองต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน ตรวจติดตามโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับอาเซียนของเทศบาลตำบลบ้านสาง เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน