(ธกส.) สาขาเทิง และคณะศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันบัวบกและวิสาหกิจชุมชนการทำปลาส้ม

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาเทิง และคณะศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันบัวบกและวิสาหกิจชุมชนการทำปลาส้ม บ้านสันเวียงใหม่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้และกำจัดน้ำเสียในชุมชน