นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ตรวจสภาพและปรับพื้นที่ ในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยผู้พิการ

นายประะสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ตรวจสภาพและปรับพื้นที่ ในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยผู้พิการ รายนายบุญเหรียญ สมเต็ม ราษฎรหมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว พิการทางด้านการรับรู้ และปรับปรุงที่อยู่อาศัย นายประสิทธิ์ ใจสืบ ราษฎร หมู่ที่ 7 บ้านงิ้วเหนือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา