นำเครื่องอุปโภคบริโภค แจกจ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน

วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ออกเยี่ยมเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสาง นำเครื่องอุปโภคบริโภค แจกจ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา โควิด-19 โดยมี นางสาวฉัตรนภา วงค์ไชยา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายวิรัตน์ คำสุ รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสางและนายสอน ไชยเลิศ ร่วมรับมอบ