ปฏิบัติงานฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อช่วยลดหมอกควันจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง ปฏิบัติงานฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อช่วยลดหมอกควันจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) บริเวณถนนระหว่างหมู่บ้านสันเวียงใหม่ หมู่ที่ 4 ถึง บ้านสางเหนือ ม.2 ต.บ้านสาง จำนวน 1 เที่ยว 6,000 ลิตร