ประชุมกลุ่มคืนชีวิตให้เกษตรกร(กลุ่มต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อย(กลุ่มคืนชีวิตให้เกาตรตำบลบ้านสาง) จำนวน 15 ราย ได้จากการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พมจ.พะเยา