ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563