ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณา เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (เพื่อสนับสนุนเงินสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านสาง) โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง