ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านสันบัวบก

เทศบาลตำบลบ้านสาง ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านสันบัวบก