รับมอบแบบจำลองภูมิประเทศตำบลบ้านสาง จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางและว่าที่ร้อยตรีณรงค์ กาศสนุก ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง รับมอบแบบจำลองภูมิประเทศตำบลบ้านสาง จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ให้แก่ชุมชนคนลุ่มน้ำอิง ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ และปล่อยอึ่งเพ้า (เค่า) คืนสู่ธรรมชาติป่าต้นน้ำ ตามโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ต้นน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลบ้านสางขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยพะเยา มา ณ โอกาสนี้