วันที่ 8 เมษายน 2563. เทศบาลตำบลบ้านสางดำเนินการติดตั้งกระจกโค้งนูน จำนวน 3 จุด

วันที่ 8 เมษายน 2563. เทศบาลตำบลบ้านสางดำเนินการติดตั้งกระจกโค้งนูน จำนวน 3 จุด คือ แยกหน้าเทศบาลตำบลบ้านสาง แยกโรงเรียนสันเวียงใหม่ แยกหมู่บ้านสางใต้ เพื่อป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในพื้นที่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี