วันที่ 9 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสางจัดประชุมกลุ่มก่องข้าว

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสางจัดประชุมกลุ่มก่องข้าว เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน และกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อของกลุ่ม