ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำปลาส้ม สมศักดิ์-นงเยาว์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ และ 11 กุมภาพันธ์ 2563องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำปลาส้ม สมศักดิ์-นงเยาว์ หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในการปฏิรูปที่ดินหลักสูตร "การพัฒนาเกษตรปราดเปรื่องในเขตปฎิรูปที่ดิน ประจำปี 2563" โดยนำคณะเข้ามาศึกษาดูงาน การแปรรูปอาหาร (การทำปลาส้ม) ของวิสาหกิจชุมชนการทำปลาส้ม