สนับสนุนจาก สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพะเยา จำนวนเงิน 20,000 บาท

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง โดยนายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ว่าที่ร้อยตรีณรงค กาศสนุก ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง และนายมนู คร่องค้า ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง มอบเจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์น้ำ ถุงมือยาง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประธาน อสม.ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสาง เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในงานบุญ งานศพและกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ที่มีการร่วมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพะเยา จำนวนเงิน 20,000 บาท