ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับผู้สูงอายุ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านสาง จัดโครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจ เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับผู้สูงอายุ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสางปี พ.ศ. 2562 กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน 9 หมู่บ้าน ณ อาคารกว๊านพะเยาสวนสุขภาพบ้านสันเวียงใหม่