หมู่ที่ 5 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลังละ 40,000 บาท

นายอนันต์ ป้านตุ่น รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ตรวจและติดตามความคืบหน้าในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

นายมา เร็วการ หมู่ที่ 5 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลังละ 40,000 บาท