อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 18 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ตำบลบ้านสาง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง