อำเภอเมืองพะเยาจัดโครงการรวมพลังจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 อำเภอเมืองพะเยาจัดโครงการรวมพลังจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายรอบกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก" โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบประชารัฐร่วมใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง กำจัดวัชพืชที่กีดกวางทางน้ำ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนสายรอบกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมทัศนียภาพที่งดงามของกว๊านพะเยา