เทศบาลตำบลบ้านสางดำเนินการพ่นหมอกควันหมู่ที่ 8

เทศบาลตำบลบ้านสางดำเนินการพ่นหมอกควันหมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบกร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ตรวจหาลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก